lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Pedagogiska priser

Pedagogiska priser vårterminen 2015

Lunds Universitets Studentkårer (LUS) har utsett  följande pristagare för vårterminen 2015.

Björn Badersten

Universitetslektor Björn Badersten, Statsvetenskapliga institutionen

Under många års tid har Badersten varit en av de mest uppskattade föreläsarna på statsvetenskapliga institutionen. Av studenter som varit i kontakt med kåren är det många som i uppskattade ordalag pratat om Baderstens föreläsningar och engagerade lärarstil. Inte minst är han uppskattat för de föreläsningar han har när han introducerar nya studenter till statsvetenskapen. En introduktion som inte alltid är den enklaste att göra vare sig förståelig eller spännande för studenter som i många fall är helt nya på universitetet och inte tidigare har reflekterat över vetenskapsteori, ontologi, epistemologi eller på hur man vetenskapligt studerar samhället. Hans pedagogiskt nytänkande märks både i de lättillgängliga och utarbetade digitala verktyg han använder men också i hans sätt att med inlevelse förklara svåra koncept och göra det lättförståeligt för stora grupper av studenter. Hans föreläsningar är entusiasmerande och på grund av det ofta de föreläsningar studenter kommer ihåg även efter en lång tid. Anledningen är att han inte skyr några medel i ambitionen att göra svåra filosofiska frågor lättbegripliga. Läs hela nomineringen här (PDF).

Jonas Månsson

Universitetslektor Jonas Månsson, Matematikcentrum

Det finns en lärare vid Lunds Tekniska Högskola som förfinat sin metodik för att lära ut matematik. Denna lärare vars kreativa, nytänkande och digitala pedagogiska metoder hyllas av teknologer i alla årskurser, åldrar och inriktningar. Denna lärare är Jonas Månsson, en universitetslektor som Teknologkåren ärofyllt nominerar till Lunds Universitets Studentkårers pedagogiska pris.

Med en enorm kunskap och självsäkerhet inom sitt ämne gör han kurserna något utöver det vanliga. Jonas bidrar till att elever på Lunds Tekniska Högskola får en bra förståelse och bas att stå på för framtida studier. Han är vältalig, omformulerar sig när han svarar på frågor och anpassar sina svar utefter varje student. Med sina färgkritor, renskrivna föreläsningsanteckningar och förståelsen för att det ibland är svårt att förstå förtjänar Jonas en extra guldstjärna. Läs hela nomineringen här (PDF)

Pedagogiska priser läsåret 2014/2015

Varken Lunds universitet eller Lunds Universitets Studentkårer (LUS) delade ut några pedagogiska priser under höstterminen 2014.

Pedagogiska priser läsåret 2013/2014

Lunds universitet utdelar varje läsår sex pedagogiska priser för framstående insatser i utbildningen. Lärare och andra anställda vid Lunds universitet kan därmed få ett erkännande för utvecklingsarbete, som bidragit till att stärka utbildningens kvalitet inom såväl grund- som forskarutbildning. Genom att uppmärksamma sådana insatser kan dessa bli kända utanför den egna kursen eller utbildningen. Priserna syftar således också till att bidra till spridning av god pedagogisk praxis. Under 2014 delas enbart studenternas pedagogiska pris ut (Beslut PE 2013/266). Rektor utser pristagare - för våren två efter gemensamt förslag från studentkårerna.Priserna utdelas varje termin vid professorsinstallationerna. Vårterminen 2014 Har följande pristagaren utsetts (LUS). Beslut Helena Alexanderson, Geologiska institutionen har tilldelats Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen. Med anledning härav avdelas 25 tkr ur medel till universitetsledningens disposition. Mats Urde, Företagsekonomiska institutuinen har tilldelats Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen. Med anledning härav avdelas 25 tkr ur medel till universitetsledningens disposition.

Ovanstående som signerat dokument (PDF)

Pedagogiska pristagare vårterminen 2014

Helena Andersson

Professor och bitr. prefekt Helena Alexanderson vid Geologiska institutionen

Ur Studierådet för Naturgeografer och Geologers nominering: Helenas föreläsningar är varierade och väl förberedda. Hon tar till exempel in verktyg som videoklipp för att få ett gruskorns rörelse på flodbotten att vara intressant, vilket hon lyckas med. Från den lilla skalan på enskilda sandkorn får hon studenterna att förstå hur de stora landsformerna i naturen har bildats. Trots sina väl förberedda moment upplevs Helena som flexibel och tar situationer som de kommer men utan att lämna saker vind för våg. [---] Helena är angelägen att hennes studenter tar åt sig information och får med sig de kunskaper som hennes kurser innehåller och genom att ge lite mer av sin tid lyckas hon bli en uppskattad lärare bland studenterna, vilket gör henne värdig LUS pedagogiska pris.

Nomineringen i dokumentform (PDF)

Mats Urde

Docent och bitr. professor Mats Urde vid Företagsekonomiska institutionen

Ur LundaEkonomernas studentkårs nominering:

Genom att ställa höga krav och själv anstränga sig för att skapa realistiska situationer i klassrummet bidrar denna lärare till ett utvecklande klimat som studenterna starkt uppskattar. Mats har en unik förmåga att entusiasmera och inkludera alla studenter. Han ger sig hän åt sin undervisning och han brinner för att utbilda och se sina studenter växa, och det är precis vad studenterna gör. Han har genom sin innovativa pedagogik lyckats vända på klassrummet och sätta studenterna och deras personliga utveckling i centrum. Genom detta ges studenten en chans att genom diskussioner utveckla sin problemlösningsförmåga samt sitt kritiska och analytiska tänkande på ett sätt som inte är möjligt på andra håll.

Nomineringen i dokumentform (PDF)