Exempel på pågående projekt

Excellent lärande i forskarutbildningen.

I detta projekt studerar vi olika forskarutbildningsmiljöer i Sverige och Sydafrika för att få en fördjupad nationell och kulturell förståelse av vad som kan stimulera eller försvåra doktoranders kompetensutveckling. Särskilt intresserar vi oss för hur doktorandens lärande påverkas av en rad faktorer såsom forskarutbildningens policydokument, utbildningens ledning och organisation, handledningens kvalitet, vetenskapens normer och individens egna val att agera i olika riktningar. Projektet belyser även hur genus, internationalisering, samverkan och olika sorters vetenskapliga praktiker villkorar doktorandernas lärande och hur dessa aspekter spelar roll för deras kreativitet, kritiska tänkande, självständighet och kommunikationsförmåga. Projektet startar 2017 och utgör ett viktigt led i uppbyggnaden av en nationellt och internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö som syftar till att generera banbrytande forskning inom området. I projektet ingår högskolepedagogiska forskare från flera lärosäten: Lunds universitet och Linnéuniversitetet i Sverige, samt Rhodes University och Stellenbosch University i Sydafrika. Vill du veta mer? Kontakta Eva Brodin.

Forskarutbildning på forskningens villkor.

Handledares projekt och forskningsfinansiering utgör allt oftare grunden för doktoranders utbildning. Forskningens, och forskarnas, villkor blir därigenom forskarutbildningens och gränserna mellan utbildning och forskning respektive handledarskap och projektledarskap blir diffusa eller upplösta. Doktorandernas lärande och självständighetsutveckling riskerar därigenom att komma i skymundan för andra prioriteringar och mål. Vi bedriver sedan en tid ett forskningsprojekt om forskarutbildningen och handledningen vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. I likhet med andra medicinska fakulteter i landet, har här en mycket stor forskarutbildningsverksamhet (ca 1200 doktorander) byggts upp med hjälp av extern forskningsfinansiering och vi är intresserade av hur denna omständighet påverkar forskarutbildningens utformning, handledarna och handledningen samt doktorandernas lärande. Vill du veta mer? Kontakta Anders Sonesson.