Forskarhandledning

Kursen är öppen för lärare som ska handleda (eller redan handleder) doktorander vid Lunds universitet. Den motsvarar två veckors heltidsstudier och motsvarar de krav universitetet ställer för att en lärare ska vara behörig att åta sig handledning av doktorander. Innehållet motsvarar också det som tas upp om forskarhandledning i docentkurserna på N och LTH. Undervisningsspråk är svenska, medan deltagarnas inlämningsuppgifter kan författas på svenska eller engelska. Antalet deltagare är begränsat till 24.

Vi träffas vid sex tillfällen och deltagarna får arbeta med egna studieuppgifter mellan träffarna. De fysiska träffarna präglas av diskussion och erfarenhetsutbyte tillsammans med inslag av föreläsningar, som syftar till att förena teori och praktik. Under kursens gång behandlas bland annat handledarrollen, doktorandens lärande, samt handledningens pedagogik ställd i relation till både regelverk och praktiska förutsättningar, Lunds universitets policy och dess tillämpning. Vi berör även frågor kring jämställdhet, likabehandling och mångfald, liksom frågor om makt och etik inom ramen för handledaruppdraget.

Schemalagda dagar

13 februari, 09:15-12:00, sal O104
13 mars, 09:15-15:00, sal O104 + O114 + M313
1 april, 09:15-12:00, sal O104
29 april, 09:15-15:00, sal O104 + O114 + M313
8 maj, 09:15-12:00, sal O104
9 juni 09:00-16:00, sal O114 + M313

Lokaler: O104, M313 & O114, i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund

Kursbeskrivning

 

Kontakt ansvariga lärare:

Eva Brodin

Anders Sonesson

 

OM KURSEN

 

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar 2 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet: 7 800 kronor per deltagare. Antalet deltagare är begränsat till 24.

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 3 december 2019via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00.

KURSANMÄLAN 

 

Kursanmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner