Forskarhandledning

Kursen är öppen för lärare som ska handleda (eller redan handleder) doktorander vid Lunds universitet. Den motsvarar två veckors heltidsstudier och motsvarar de krav universitetet ställer för att en lärare ska vara behörig att åta sig handledning av doktorander. Innehållet motsvarar också det som tas upp om forskarhandledning i docentkurserna på N och LTH. Undervisningsspråk är svenska, medan deltagarnas inlämningsuppgifter kan författas på svenska eller engelska.

Vi träffas vid sex tillfällen och deltagarna får arbeta med egna studieuppgifter mellan träffarna. De fysiska träffarna präglas av diskussion och erfarenhetsutbyte tillsammans med inslag av föreläsningar, som syftar till att förena teori och praktik. Under kursens gång behandlas bland annat handledarrollen, doktorandens lärande, samt handledningens pedagogik ställd i relation till både regelverk och praktiska förutsättningar, Lunds universitets policy och dess tillämpning. Vi berör även frågor kring jämställdhet, likabehandling och mångfald, liksom frågor om makt och etik inom ramen för handledaruppdraget.

Kursen hålls i rum O104 i AHU:s lokaler i MNO-huset.

Schemalagda dagar

1/2 9.15-12
2/3 9.15-12 & 13.00-15
29/3 9.15-12
19/4 9.15-12 & 13.00-15
27/4 9.15-12
1/6 9.00-12.00 & 13.00-16
3/6 13.00-16

Kursansvariga: Eva Brodin, Anders Sonesson

Kursbeskrivning

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar 2 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet: 7 800 kronor per deltagare.

Antalet deltagare är begränsat till 35.

KURSANMÄLAN 

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 29 november 2021.

Anmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner. 

Anställda inom samhällsvetenskapliga fakulteten gör sin anmälan via denna sida.

Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-04-21