Om SPETS

Forskarskolan SPETS (Studies on Professional Education and Training for Society) utgör en nationell arena för forskning och forskarutbildning om professionsutbildning och professionell utveckling. Arenans övergripande syfte är att stärka kunskapsbasen för inriktningen samt fördjupa diskussioner och samverkan såväl nationellt som internationellt.

Med professionsutbildning avses såväl yrkesinriktade program (t.ex. ingenjörsutbildningar) som program som leder till legitimationsyrken (t.ex. lärarutbildning och hälso- och sjukvårdsutbildning) samt utbildningar med konstnärlig examen. Även forskarutbildning ryms inom SPETS inriktning, liksom högskolans interna professionsutvecklande insatser för de egna lärarna och forskarna. 

Inom SPETS bedrivs förnärvarande forskning om högskolans och den högre utbildningens villkor, om forskning och undervisning, handledning och lärande, om utbildningspolitik och digitalisering. Inom arenan har flera viktiga och för samhället aktuella kunskapsbehov identifierats för vilka det behövs ny forskning. Som exempel kan nämnas den pågående debatten mellan olika parter om behovet av nya yrkesutbildningar liksom en tydlig kritik mot vad som omnämns som ”akademiseringen” av professionsutbildning. Frågan om högskolans roll för samhällsutveckling är också central inte minst i tider av snabba förändringar, samt högskolans interna fortbildningsverksamhet och kvalitetshöjande åtgärder.

 

Decorative image

Forskarskolan SPETS drivs i samverkan mellan Lunds universitet (värdlärosäte), Institutionen för utbildningsvetenskap, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, och Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogiskt arbete (IPA). SPETS leds av en styrgrupp bestående av företrädare för samtliga partnerlärosäten. Styrgruppens huvudsakliga ansvar är att organisera och leda/samordna verksamheten inom forskarskolan, t ex. frågor kopplade till ekonomistyrning och budget, avtal, utlysning av doktorandtjänster, antagning av doktorander, handledning, studieuppföljning, kursverksamhet, seminarier och övriga gemensamma verksamheter.

Genom samarbetet mellan SPETS partnerlärosäten och det vidgade nätverk som lärosätena erbjuder får doktoranderna inom SPETS tillgång till en mängd nationellt och internationellt aktiva forskningsmiljöer. Samarbetet innebär att kursverksamhet, seminarier, handledarkollegium samt internat hålls gemensamt med fysisk rotation mellan partnerlärosätena. Doktoranderna har sin fysiska arbetsplats vid det lärosäte som finansierar deras doktorandanställning.

Doktorander som har sin fysiska placering vid Lunds universitet respektive Högskolan i Borås följer den allmänna studieplanen i Utbildningsvetenskap vid Fakulteterna för Humaniora och Teologi, Lunds universitet som finns tillgänglig här.

Doktorander som har sin fysiska placering vid Chalmers tekniska högskola följer den allmänna studieplanen iKommunikation och lärande inom STEM som finns tillgänglig här.

För varje doktorand upprättas det även en individuell studieplan, som uppdateras minst en gång om året. Den individuella studieplanen utformas i dialog mellan doktorand och handledare.

I SPETS bedrivs flera parallella aktiviteter, där kurserna är öppna för alla doktorander i Sverige.

Höstterminen 2022

  • Årlig SPETS-konferens. 8-9 december, lunch till lunch (handledare ses redan 10.30 den 8e för handledarkollegium). Detaljer hittas här

Vårterminen 2023

  • Kurs: Professioner i kunskapssamhället (7,5 hp) med start 17 januari. Övriga kursdagar är 7 februari, 22 februari och 7 mars. Kursen arrangeras av Högskolan i Borås. Kursplan hittas här och anmälan görs här.
  • Kurs: Professionsutbildning, praktik och praxis (7,5hp) med start 5 april. Övriga kursdagar är 19 april, 3 maj, 17 maj och 7 juni. Kursen arrangeras av Högskolan i Borås. Kursplan hittas här och anmälan görs här.

Här kommer information om SPETS doktorander snart att läggas ut.

Information om SPETS handledare och handledarkollegium kommer snart.

Information om SPETS rådgivande referensgrupp kommer snart.

Kontakt

Anders Sonesson (nationell koordinator), Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap/Avd. för högskolepedagogisk utveckling (AHU): anders.sonesson@ahu.lu.se

Christian Stöhr, Chalmers University of Technology, Department of Communication and Learning in Science: christian.stohrchalmersse

 

Petra Angervall, Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogiskt arbete: petra.angervallhbse

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-01-12