Om undervisning för hållbarhet

De stora hållbarhetsutmaningarna vi står inför kräver åtgärder och förändringar av individer och institutioner. Alltför ofta är denna omställningsprocess isolerande och resurskrävande. För att hantera detta har vi lanserat initiativet Teaching for Sustainability – lärande för hållbarhet.

Vi lever i en värld där utmaningarna med klimatförändringar, social ojämlikhet, ekonomisk instabilitet och geopolitiska spänningar är ständigt närvarande. Undervisande personal har en mycket viktig roll och ansvar för att förbereda våra studenter så att de kan hantera dessa komplexa utmaningar. Samtidigt behöver undervisande personal ofta jonglera många olika krav och uppgifter inom både undervisning och forskning, hantera deadlines som sammanfaller i tid, olika förväntningar och begränsat med tid och stöd. Det finns en hel del frågor undervisande personal kan brottas med, till exempel:

  • Hur ser vårt ansvar att förbereda våra studenter för en komplex värld ut? 
  • Hur kan vi integrera hållbarhet i våra läroplaner?
  • Hur kan hållbarhet integreras i undervisningen på ett sådant sätt att våra studenter känner engagemang och handlingskraft?
  • Vilka pedagogiska/didaktiska ansatser är mest effektiva?
  • Vilka resurser finns som stöd inom lärande för hållbarhet?

För att ta itu med bland annat dessa frågor har vi lanserat Teaching for Sustainability. Initiativet fungerar som nav för undervisande personal vid Lunds universitet och erbjuder en plattform för kompetensutveckling och utbildning, andra resurser samt samarbete och utbyte. Initiativet har som avsikt att erbjuda ett brett stöd, i linje med Lunds universitets strategiska arbete och hållbarhetsåtaganden.

Utbildnings- och hållbarhetsstrategi

Lunds universitets engagemang inom lärande för hållbarhet är förankrat i flera nyckeldokument, som i sin tur syftar till att forma utbildningsaktiviteter över hela universitetet i en hållbar riktning.

  • Policy för hållbar utveckling är utgångspunkten för universitetets hållbarhetsarbete och beskriver universitetets övergripande mål för att integrera hållbarhet i alla aspekter av verksamheten, inklusive utbildning.
  • Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som också anger universitetets kvalitetskriterier för utbildning inklusive att ämnesrelevanta perspektiv på hållbar utveckling främjas i utbildningen.
  • Utbildningsstrategin beskriver en mer detaljerad färdplan, med fokus på pedagogiska tillvägagångssätt som inkluderar hållbarhet.

Implementeringen av dessa strategiska dokument belyser behovet av strategiskt och operativt stöd till våra fakulteter, institutioner, lärarteam och enskilda pedagoger. Initiativet Teaching for Sustainability erbjuder praktiskt och handgripligt stöd till undervisande personal, vilket gör det lättare för dem att integrera hållbarhet i sin undervisning på ett sätt som är både effektivt och i linje med universitetets vision.

Vårt angreppssätt

Vi som arbetar med initiativet Teaching for Sustainability arbetar själva med, och har erfarenhet inom, utbildning och forskning så vi förstår den ansträngning som behövs för att göra om och lägga till nytt innehåll kurser och utbildningsprogram. För undervisande personal som arbetar inom vetenskapliga discipliner som inte vanligtvis förknippas med hållbarhet kan integreringen av hållbarhet kännas extra utmanande. Den här utmaningen är inget som vi sticker under stol med utan vi försöker prata öppet om svårigheterna för att kunna identifiera alternativ, resurser, eller annat som kan underlätta arbetet.

Det övergripande ramverk som vägleder vårt arbete är sustainability competences - ramverket för hållbarhetskompetenser - som medvetet kopplar samman befintliga akademiska eller professionella färdigheter med de kompetenser som krävs för att hantera hållbarhetsutmaningar.

Vi strävar efter att ge undervisande personal de praktiska verktyg och teoretiska ramar de behöver för att kunna integrera hållbarhet i sina läroplaner på ett smidigt sätt. För att uppnå detta använder vi en mängd olika metoder, inklusive pedagogiskt kursarbete, övningar, workshops, expert-ledda seminarier och andra inspirerande resurser. Målet är att främja en arbetskultur som berikar den pedagogiska upplevelsen för både lärare och elever.

Vårt team

Arbetet koordineras av utbildningskoordinatorn vid Lunds universitets Hållbarhetsforum, tillsammans med kollegor vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) samt Centre for Engineering Education (CEE). Vi organiserar arbetet i och mellan följande grupper:

  • Arbetsgrupp: fokuserar på verksamhetsplanering och träffas minst en gång i månaden.
  • Task Force: Tar emot information och ger återkoppling som styr arbetsgruppens uppgifter, med möten minst en gång per termin. Alla fakulteter bjuds in att delta med minst en representant, gärna personer som arbetar med, eller med insyn i, kompetensutveckling för undervisande personal på ett eller annat sätt.

Vårt team spänner således över fakulteter och discipliner, med sammantaget årtionden av undervisningserfarenhet och professionell utbildning.

Kontakta oss

Terese Thoni

Utbildningskoordinator
LU:s Hållbarhetsforum

terese.thoni@cec.lu.se

+46 73 024 76 67

Steven Curtis

Pedagogisk utvecklare
Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU)

steven.curtis@ahu.lu.se

Mirjam Glessmer

Pedagogisk utvecklare
Center for Engineering Education

mirjam.glessmer@lth.lu.se
+46 46 222 94 54

Karin Steen

Universitetslektor & Pedagogisk utvecklare
Center for Sustainability Studies

karin.steen@LUCSUS.lu.se

TFEFS Team Photo.

Vill du bidra till vårt arbete?

Det här är en gräsrotsrörelse. Alla är varmr välkomna att gåp med i vår vår arbetsgrupp och/eller task force.

Om du är intresserad, vänligen kontakta Terese Thoni (terese.thoni@cec.lu.se). 

Sidansvarig: steven.curtisahu.luse | 2023-12-11