Forskarhandledning

Utifrån nationella och lokala riktlinjer för forskarutbildningen syftar denna kurs till att stärka deltagarnas kapacitet att pedagogiskt och kontextmedvetet handleda doktorander.

Kursen i korthet

Det här är en tematisk kurs som bjuder in till reflektion över hur handledarrollen dynamiskt påverkas av forskarutbildningens historiska, nationella, juridiska, politiska och disciplinära sammanhang såväl som deltagarens organisatoriska kontext. Med denna utgångspunkt erbjuder kursen möjlighet för deltagaren att definiera och utveckla sin egen professionella och kontextmedvetna handledning med fokus på ansvar, etik, maktfrågor, olika handledningsmodeller, samt doktoranders lärande.

Kursen baseras på föreläsningar och interdisciplinära diskussioner på plats, där teori och delad erfarenhet väger lika tungt. Fem inlämningsuppgifter som genomförs individuellt mellan de fysiska träffarna ingår också. Tre av dessa uppgifter relaterar till teman som berörs under lektionerna. Den fjärde uppgiften baseras på teman som deltagarna själva valt att fördjupa sig i, medan den femte uppgiften handlar om att reflektera över sitt eget lärande under kursen. Undervisningen sker på svenska, men inlämningsuppgifterna kan författas på svenska, danska, norska eller engelska.

Omfattning och prestationskrav

Kursen motsvarar två veckors deltagartid, vilket motsvarar 80 timmar heltidsarbete. För att få ett kursintyg ska deltagarna visa att de har uppnått de avsedda lärandemålen genom

 • genomföra och godkända studieuppgifter 1-5
 • aktivt deltagande vid kursens schemalagda dagar (2 heldagar och 4 halvdagar).

Observera: Viss frånvaro kan kompenseras genom kompletterande extrauppgifter, dock med vissa undantag: Om frånvaron motsvarar mer än en hel dags schemalagd undervisning, eller om frånvaron gäller seminariet till studieuppgift 4, så kompletteras detta istället genom att närvara vid samma kursmoment nästkommande termin.

I den händelse en kursdeltagare inte slutför kursen inom de givna tidsramarna måste samtliga moment slutföras inom tre år från att kursen har påbörjats för att deltagaren ska kunna bli godkänd.

Efter avslutad kurs skall handledaren utifrån ett professionellt förhållningssätt kunna

 • definiera sin egen roll och sitt ansvar inom ramen för forskarutbildningen
 • relatera kunskaper om doktorandernas lärande till frågor om handledarstöd och utformning av andra inslag i forskarutbildningen
 • relatera forskarutbildningen och handledningen till de regelverk som är relevanta
 • reflektera över olika etiska frågor som kan aktualiseras i handledningens praktik
 • introducera doktoranden till såväl rättigheter som skyldigheter och vilka resurser som står till förfogande då hjälp och stöd utöver handledningen är påkallad
 • tillsammans med doktoranden upprätta den individuella studieplanen, på ett sätt som är väl avvägt och förankrat i målen för forskarutbildningen och de faktiska förutsättningarna.

Brodin, E., Lindén, L., Sonesson, A. & Lindberg-Sand, Å. (2016). Forskarhandledning i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Kursboken delas ut vid första träffen.

Vem vänder sig kursen till?

Denna kurs är öppen för anställda vid Lunds universitet som handleder, eller ska handleda, doktorander. Även handledare vid andra lärosäten kan delta om deras doktorander är antagna vid Lunds universitet.

Kursen är särskilt lämplig för handledare som

 • vill förbättra sitt pedagogiska tillvägagångssätt för handledning av doktorander
 • önskar etablera en solid grund i sina handledningspraktiker
 • syftar till att utveckla en mer strukturerad och reflekterande handledningspraktik
 • vill utforska effekten av olika kulturella och organisatoriska sammanhang på handledningen
 • behöver formell handledarutbildning enligt Lund universitets krav.

Kursen uppfyller Lund universitets krav på handledarutbildning.

Progression

Kursen ‘Forskarhandledning’ är en av flera tematiska och fördjupande kurser som ges av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Läs mer om vårt kursutbud - ahu.lu.se

Om kursen

Språk: Svenska

Omfattning: 2 veckor
(80 timmar)

Förkunskapskrav: Planerad eller pågående handledning

Avgift: 7 800 SEK

Kontaktperson

Vid frågor kontakta

Annika Diehl
annika.diehl@ahu.lu.se
Utbildningssamordnare

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-16