Kursansvar i högre utbildning

Kursens syfte är att förbereda kursdeltagaren för rollen som kursansvarig inom högre utbildning. ‘Kursansvar i högre utbildning’ vänder sig till all undervisande personal vid Lunds universitet. Kursen bygger vidare på kursen ‘Lärarrollen i högre utbildning’ (tidigare ‘Högskolepedagogisk introduktionskurs’, 'Learning and Teaching in Higher Education’ (LATHE) eller motsvarande).

Kursen i korthet

Den här fortsättningskursen fokuserar på att fördjupa din förståelse för studenters lärande, utformandet av kurser och aktuell forskning inom högre utbildning. Under kursens gång kommer du att delta i diskussioner om din egen undervisningspraxis, samt analysera och planera undervisning, inklusive bedömning och examination. En central del av kursen är att du kommer (vidare-)utveckla en kurs inom din egen avdelning eller institution. Det kan vara en kurs som du redan är involverad i eller en kurs du planerar att hålla i framtiden.

Kursen består av obligatoriska workshops och obligatoriska deltagarledda seminarier. Parallellt med träffarna arbetar deltagarna med ett eget kursutvecklingsarbete, vilket ska presenteras i en skriftlig rapport i slutet av kursen. Deltagarna lämnar också in uppgifter, samt granskar kurskamraters rapporter. Undervisningsspråket är svenska.

Omfattning och prestationskrav

Kursen omfattar tre veckors deltagartid, vilket motsvarar 120 timmar heltidsarbete. För att få ett kursintyg ska deltagarna visa att de har uppnått de avsedda lärandemålen genom

 • godkänd skriven rapport om sina förslag till utveckling av en ny eller befintlig universitetskurs
 • aktivt deltagande i obligatoriska workshops och seminarier (minst 80 %)
 • övriga godkända individuella uppgifter.

Observera: Den första workshopen är av grundläggande betydelse för din framgång under kursens gång. Din närvaro är viktig eftersom den bidrar till en gemensam förståelse av kursens mål, pedagogiska metoder och skapandet av en lärandegemenskap. Vid frånvaro från det andra kurstillfället kan du komplettera med en skriftlig uppgift, men om du missar den första workshopen får du gå kursen en annan kursomgång.

I den händelse en kursdeltagare inte slutför kursen inom de givna tidsramarna måste samtliga moment slutföras inom tre år från att kursen har påbörjats för att deltagaren ska kunna bli godkänd.

För att bli godkänd på kursen ska deltagaren ha uppvisat förmåga att

 • diskutera och problematisera studenters lärande med utgångspunkt i relevant teori och forskning inom pedagogik och/eller ämnesdidaktik som är relevant för kursen eller programmet
 • utforma kursinnehåll, lärandeaktiviteter, examinationsformer och utvärderingsmetoder med fokus på studenters lärande i förhållande till kursens lärandemål
 • reflektera över både fysiska och digitala lärandemiljöer och deras betydelse för gruppers och studenters lärande
 • utforma kurser med hänsyn till ett inkluderande förhållningssätt  
 • kunna analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning för att utveckla utbildningen och det akademiska lärarskapet
 • bidra till att underbyggda pedagogiska diskussioner inom den egna institutionen.

Förkunskapskrav är 2 veckors högskolepedagogisk utbildning på introduktionsnivå (‘Lärarrollen i högre utbildning’) eller motsvarande.

Elmgren, M. & Henriksson, A-S. (2020, 3:e uppl.) Universitetspedagogik. Lund: Studentlitteratur.

Ett fysiskt exemplar av boken kommer att skickas till deltagarens serviceställe minst en vecka innan kursstart. En lista över övrig litteratur tillhandahålls minst åtta veckor innan kursstart; där all litteratur är tillgänglig på Canvas. Deltagare ombeds också att hitta relevant litteratur för sina individuella utvecklingsprojekt.

Vem vänder sig den här kursen till?

Kursen är öppen för all undervisande personal vid Lunds universitet. Denna kurs är särskilt lämplig för personer som är eller förväntas bli kursansvariga. 

Den här fortsättningskursen passar alla som

 • vill utveckla sin pedagogiska praxis
 • önskar (eller förväntas) att bli kursansavarig
 • föredrar en blandad undervisningsform med klassrumsundervisning, onlinearbete och aktiviteter som inte alltid är tidsbundna.
 • vill kvalificera sig för en lärartjänst vid Lunds universitet.

Progression

Fortsättningskursen ‘Kursdesign inom högre utbildning’ erbjuds av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som en av två högskolepedagogiska grundkurser, vilka tillsammans ger behörighet att inneha en lärartjänst vid Lunds universitet.

Efter denna kurs passar det att fortsätta med någon av våra tematiska eller projektbaserade kurser.

Läs mer om vårt kursutbud - ahu.lu.se

Språk: Svenska

Omfattning: 3 veckor
(120 timmar)

Förkunskapskrav
'Lärarrollen i högre utbildning’ eller motsvarande

Avgift: 9 900 sek

Kontaktperson

Vid frågor kontakta

Annika Diehl
annika.diehl@ahu.lu.se
Utbildningssamordnare

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-16