Lärarrollen i högre utbildning

Kursens syfte är att ge kursdeltagaren tillfälle att utvecklas i rollen som akademisk lärare med ansvar för ett eller flera undervisningsmoment genom att introducera grundläggande pedagogiska verktyg och perspektiv. ‘Lärarrollen i högre utbildning’ vänder sig till all undervisande personal vid Lunds universitet.

Kursen i korthet

Det här är en introduktionskurs som ger en introduktion till pedagogiska principer och praktiker inom högre utbildning och riktas till lärare på alla utbildnings- och anställningsnivåer inom Lunds universitet. Deltagarna utforskar olika sätt att förstå lärande samt grunderna inom planering av undervisning, såsom utformning av lärandemål, läraktiviteter och bedömningspraktik i relation till forskning och regelverk. Deltagarna får även stöd i att reflektera kring sin lärarroll. Som en del av kursen utvecklar deltagaren ett förslag på ett nytt eller befintligt undervisningsmoment som presenteras i en skriftlig rapport mot slutet av kursen.

Kursen ges i olika format (online eller på plats) både på engelska och svenska. Alla format ger samma kvalifikationer i förhållande till den högskolepedagogiska behörigheten för lärare vid Lunds universitet.

Kursomgångar under hösten

Lärarrollen i högre utbildning (online)

Den här kursvarianten är helt nätbaserad med ett fåtal obligatoriska kursträffar via Zoom samt obligatoriska inlämnings- och diskussionsuppgifter under kursens gång. Den är utformad för att ge deltagarna stor flexibilitet att följa kursen utifrån sina egna förutsättningar.

‘Lärarrollen i högre utbildning’ (online) ges på svenska hösten 2024.

Kursen pågår från den 26 augusti – 13 december 2024.

 • 6 september 09:15-12:00
 • 11 oktober 09:15-12:00
 • 18 - 22 november Bestäms av deltagarna 

Andra viktiga datum och deadlines

 • 3 september: Deadline för projektplan

 • 15 november: Deadline för utkast till projektrapport

 • 13 december: Deadline för slutgiltig projektrapport

Introduction to Teaching and Learning (Blended)

28 August – 13 December 2024

This course iteration is given in English – lu.se

Kursomgångar under våren

Lärarrollen i högre utbildning (på plats)

Den här kursvarianten är utformad för att ge deltagarna möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter i en fysisk undervisningsmiljö.

Den ges på svenska nästa gång våren 2025.

Omfattning och prestationskrav

Kursen omfattar två veckors heltidsarbete, vilket motsvarar 80 timmar. För att få ett kursintyg ska deltagarna visa att de har uppnått de avsedda lärandemålen genom 

 • en individuell projektrapport som möter bedömningskriterierna
 • inlämnade och godkända uppgifter
 • aktiv närvaro vid schemalagda tillfällen (minst 80 %).

Observera: Den första workshopen är av grundläggande betydelse för ditt arbete med kursen. Din närvaro är viktig eftersom den bidrar till en gemensam förståelse av kursens mål, pedagogiska metoder och skapandet av en lärandegemenskap. Vid frånvaro från det andra kurstillfället kan du komplettera med en skriftlig uppgift, men om du missar den första workshopen får du gå kursen en annan kursomgång.

I den händelse en kursdeltagare inte slutför kursen inom de givna tidsramarna måste samtliga moment slutföras inom tre år från att kursen har påbörjats för att deltagaren ska kunna bli godkänd.

Handledaren avgör om doktorand kan få kursen konverterad till högskolepoäng. Registrering görs då av ansvarig administratör vid institutionen.

Kursen syftar till att deltagaren ska utvecklas i rollen som akademisk lärare med ansvar för ett eller flera undervisningsmoment. Efter kursen ska deltagaren

 • i relation till ett avgränsat undervisningsmoment kunna diskutera och problematisera studenters lärande utifrån teori och forskning med utbildningsvetenskaplig relevans
 • med fokus på studenters lärande kunna analysera innehåll, undervisning, läraktiviteter och examinationsformer samt utifrån detta planera ett undervisningsmoment
 • tillämpa relevanta nationella och lokala regelverk i relation till undervisning med avseende på exempelvis jämställdhet och likabehandling
 • kunna reflektera över den egna lärarrollen och innebörden av ett professionellt förhållningssätt som universitetslärare i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen
 • kunna diskutera egna och andras erfarenheter med underbyggda pedagogiska argument som grund för utveckling av det akademiska lärarskapet.

Inga tidigare högskolepedagogiska kurser krävs.

Lovett, M. C., Bridges, M. W., DiPietro, M., Ambrose, S. A., & Norman, M. K. (2023). How Learning Works: Eight Research-Based Principles for Smart Teaching (2nd edition). Jossey-Bass.

Boken finns tillgänglig som e-bok via Lunds universitetsbibliotek – lub.lu.se

Ett fysiskt exemplar av boken skickas ut via internpost till deltagarna minst en vecka före kursstart. En lista över övrig kurslitteratur tillgängliggörs minst åtta veckor före kursstart. All gemensam kurslitteratur utöver kursboken finns att tillgå via Canvas. Kursdeltagarna ombeds att på egen hand finna kompletterande litteratur till sina individuella projekt.

Vem vänder sig kursen till?

Den här kursen tjänar som en introduktion till lärande och undervisning för alla som undervisar eller kommer att undervisa vid Lunds universitet.

Kursen är lämplig för alla som önskar att

 • utveckla sin förmåga till reflektion över sin undervisningspraktik, undervisningskontext och lärarroll
 • bekanta sig med central teori och forskning om lärande och undervisning i högre utbildning samt överväga hur kunskapen kan implementeras i den egna undervisningskontexten
 • få en översikt av aktuella regelverk inom svensk högskoleutbildning och lokala riktlinjer för utbildningsverksamheten vid Lunds universitet
 • kvalificera sig för en lärartjänst vid Lunds universitet.

Progression

Kursen 'Lärarrollen i högre utbildning' erbjuds av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som en av två högskolepedagogiska grundkurser vilka tillsammans ger behörighet att inneha en lärartjänst vid Lunds universitet. Den andra av de två behörighetsgivande kurserna, som är en fortsättningskurs till 'Lärarrollen i högre utbildning', är 'Kursansvar i högre utbildning'.

Läs mer om fortsättningskursen Kursansvar i högre utbildning – ahu.lu.se

Läs mer om vårt kursutbud – ahu.lu.se 

Om kursen

Språk: Svenska

Omfattning: 2 veckor
(80 timmar)

Förkunskapskrav: Inga

Avgift: 7 800 sek

Ansökan

Ansökan har stängt.

Kontaktperson

Vid frågor kontakta

Annika Diehl
annika.diehl@ahu.lu.se
Utbildningssamordnare

Kursledare

Maria Larsson
maria.larssonahu.luse 

Marita Ljungqvist
marita.ljungqvistahu.luse

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-16