Villkor för lärande och handledning i forskarutbildningen

Forskarutbildningen förändras till följd av nya former av styrning och finansiering. Utbildningens formalisering tillsammans med förändrade villkor för forskningen får konsekvenser både för handledning och doktorandernas lärande. Vilka betydelser får denna utveckling för doktoranderna, handledarna och för akademin, som är beroende av forskarutbildningen för hela sitt breda och mångfacetterade uppdrag? Kreativitet, kritiskt tänkande, självständighet och kommunikationsförmåga är kompetenser som doktorander förväntas utveckla för framtidens akademi och samhälle. Men vad betyder det egentligen? Hur går ett sådant lärande till och hur ser villkoren ut i olika sammanhang? 

Utvecklingsforskning i Afrika

Vid AHU bedrivs löpande utvecklingsforskning i samarbete med forskare från flera länder i Afrika, såsom Kenya, Rwanda, Sydafrika och Uganda. Forskningsprojekten syftar till att utveckla utbildningarna på avancerad nivå för Masterstudenter och doktorander i dessa länder som ett led i en hållbar samhällsutveckling med minskad fattigdom och ökad jämställdhet. För närvarande pågår t.ex. ett VR-finansierat projekt som syftar till att stimulera sociala innovationer hos studenter i Masterutbildningen i Östafrika. I samarbete med forskare från bl.a. Kenya och Uganda pågår en internationellt komparativ analys av examination på forskarutbildningsnivå. Parallellt genomförs även en studie med sydafrikanska forskare där vi analyserar litteratur om forskarutbildningen ur ett genusperspektiv.

Vill du veta mer? Kontakta Eva Brodin.

Forskarutbildning på forskningens villkor

Handledares projekt och forskningsfinansiering utgör allt oftare grunden för doktoranders utbildning. Forskningens, och forskarnas, villkor blir därigenom forskarutbildningens och gränserna mellan utbildning och forskning respektive handledarskap och projektledarskap blir diffusa eller upplösta. Doktorandernas lärande och självständighetsutveckling riskerar därigenom att komma i skymundan för andra prioriteringar och mål. Vi bedriver sedan en tid ett forskningsprojekt om forskarutbildningen och handledningen vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. I likhet med andra medicinska fakulteter i landet, har här en mycket stor forskarutbildningsverksamhet (ca 1200 doktorander) byggts upp med hjälp av extern forskningsfinansiering och vi är intresserade av hur denna omständighet påverkar forskarutbildningens utformning, handledarna och handledningen samt doktorandernas lärande.

Vill du veta mer? Kontakta Anders Sonesson.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2021-06-14